Zadovoljna osoba
postiže uspeh

GetSmart!

Motivacioni program

GetCreative!

Kreativno mišljenje

GetVisible!

Efektni javni nastup

GetBetter!

Treninzi

GetUp program

Psihološko-komunikacioni program GetUp zasnovan je na konceptima emocionalne inteligenicije, kreativnog razmišljanja i savremene komunikologije. Namenjen je pojedincima, zaposlenima i organizacijama.

Program se realizuje kroz specijalizovane GetUp coaching koncepte:

  • GetUp personal
  • GetUp team
  • GetUp business

Ideja GetUp programa je da polaznicima obezbeđuje bolju prilagođenost i veću uspesnost u savremenom svetu koji karakterišu brze i česte promene.

Klijentom usmerena tehnika koju program koristi, omogućava individualni pristup svakom klijentu. Umesto uniformnih treninga na pojedinačne teme, posle sistematičnog uvida i analize, kreira se paket treninga i koučing programa prema stvarnim potrebama klijenta. Cilj je da polaznici usvoje veštine čije će im kombinovanje omogućiti kvalitetnu reakciju u svim budućim okolnostima. Metaforički rečeno, umesto da se nekome ponudi gotova, spremljena riba, važnije je naučiti ga da peca.

GetUp program zasnovan je na tri osnovna postulata uspešnosti
GetSmart! – Emocionalna inteligencija
GetCreative! – Kreativno razmišljanje
GetVisible! – Lični PR

GetSmart!

Šta je emocionalna inteligencija?
Često se psiholozima postavlja pitanje da li je inteligencija urođena sposobnost? Najkraće, odgovor je – da. Inteligencija je unapred data, genetski uslovljena sposobnost uviđanja udaljenih odnosa i brzog snalaženja u novonastaloj situaciji. U tom smislu, inteligencija određuje naše adaptibilne kapacitete.

Međutim, da li će se neko u životu ponašati pametno, zavisi od različitih faktora, među kojima je veoma važna emocionalna inteligencija.

GetUp coaching program, kroz individualan rad sa psihologom, klijentima omogućava unapređivanje svih segmentata emocionlne inteligencije. Tako se stiču veštine uspešnog ponašanja u različitim životnim, ličnim i poslovnim sitaucijama.

DON’T GET ANGRY, GETSMART!

GetCreative!

Šta je kreativnost?
Kreativnost je karakteristika ličnosti koju odlikuje kreativan način rešavanja problema, što podrazumeva sklonost da se na datu situaciju odgovori na nov, originalan način.

Kreativna osoba nije samo ona čiji talenat rađa neki umetnički proizvod. Kreativnost se manifestuje u razmišljanju i ponašanju, kako u ličnom tako i u profesionalnom životu. Kreativnu osobu karakteriše potencijal za kreativno mišljenje i pronalaženja većeg broja ideja za rešavanje problema i snalaženje u novonastaloj situaciji.

Dobra vest je da svaka osoba nosi u sebi određeni kreativni potencijal. GetUp coaching program, koristi psihološke tehnnike prepoznavanja tih potencijala i talenata, pomaže u razvijanju i korišćenju veština kreativnog razmišljanja i rešavanja problema. Sa bolje razvijenim potencijalima dolazi i bolja prilagođenost i veća uspešnost u ličnom i poslovnom životu, a to, po pravilu, znači i zadovoljstvo i sigurnost.

Kreativnost pogađa metu koju drugi ne vide!

DON’T GET BORED, GETCREATIVE!

GetVisible!

Koliko puta se dogodilo da osećate kako možete, znate i vredite više, ali da niste sigurni da li uspevate da u to uverite i druge, posebno one čiji vam je sud važan? Trema i manjak samopuzdanja u javnom nastupu (a svaka prezantacija jeste javni nastup), često učine da ne pokažemo svoje pune potencijale i da to ostavlja niz pitanja, dilema, nezadovoljstava koje još više podstiču nesigurnost.

Dobra vest je da na tome može i treba da se radi! Veštine komunikacije, prezentacije i javnog nastupa GET UP program tretira kao integralni deo sposobnosti, pre svega lidera i osoba koje vode timove, ali I svake osobe, bez obzira na dosadašnj iskustva, struičnost ili godine. Bitne su samo želja i volja da na tom polju dosegnemo svoj maksimum.

Veštine prezentacije u ovom programu rade se na nekoliko nivoa – od fiziologije govora, tehnika disnja i kvalitetne dikcije, do osnova odnosa sa javnošću i važne oblasti koju danas nazivamo ličnim PR-om.

Činjenica da se svakom klijentu posvećujemo kroz individualni rad i treninge, oslobađa učesnike neprijatnosti pojavljivanja i vežbanja pred drugima, sve dok sami ne požele da izađu pred publiku.

GET UP! DON’T GO TO THE BACK LINE, SHOW YOURSELF!

Get Up with us and be the best version of yourself!

Cvijićeva 90, Palilula

office@getup.rs

+381 61 288 16 47

+381 11 27 54 282

Kontaktirajte nas