GetUp Business

GetSmart! GetCreative! GetVisible! GetProfit!

Savremeno poslovanje odvija se u uslovima dinamičnih promena na tržištu. Poslovni uspeh zavisi od sposobnosti organizacije da promene unapred predvidi i da na njih adekvatno odgovori. Uspešnu od neuspešne organizacije razlikuje emocionalno inteligentan menadžment, sposobnan za brzo prilagođavanje poslovanja novonastaloj situaciji.

GetUp business program ima za cilj unapređivanje veština koje obezbeđuju bolji plasman organizacije u dinamičnom poslovnom okruženju. Odvija se kroz tri specijalizovana progama:

 • GetUp management
 • GetUp leadership
 • GetUp talent

GetUp! and be Prepared
for Challenges

GetUp Management

GetSmart! GetCreative! GetVisible! GetBetter!

Korelacija između emocionalne inteligencije menadžera i performansi zaposlenih utiče na profit koji organizacija ostvaruje

U uslovima brzih i čestih promena na sve konkurentnijem tržištu, jedan od glavnih zadataka menadžera je mobilizacija ljudskih resursa. Zbog toga je od ključnog značaja da organizacija ima emocionalno inteligentne menadžere, sa visokim kapacitima da inspirišu ljude koje vode.

Dinamično poslovno okruženje donosi nove usluge, proizvode, nove, digitalne tehnologije. Održivost poslovanja u novim uslovima obezbeđuju inovativni kapaciteti organizacije, koje čine pre svega talentovani i kreativni menadžeri.

Profesionalni utisak koji menadžer ostavlja na klijente, takođe je važan faktor poslovne konkurentnosti. Utisak klijenata o profesionalnosti menadžera je utisak o profesionalnosti cele organizacije.

Program GetUp management obuhvata tri segmenta obuke menadžera:

 • GetSmart management nudi profesionalnu obuku menadžera za prakičnu primenu emocionalne inteligencije u različitim segmentima upravljanja ljudskim resursima
 • GetCeative management je program profesionalne obuke menadžera u veštinama unapređivanja inovativnih kapaciteta organizacije
 • GetVisible management nudi profesionalne obuke u cilju usavršavanja komunikacionih i PR veština menadžera

GetUp Leadership

GetfromGood to Great!

GetUp leadreship coaching program je specijalizovani program namenjen CEO, generarnim menažerima i liderima organizaciija. Obuhvata dva individualna programa:

Psihološki coaching program:

 • Stres management
 • Psihološko savetovanje i personalni razvoj

Komunikacioni coachnig pogram:

 • Veštine javnog nastupa
 • Lični PR
 • Veštine komunikacije

GetUp Talent

GetSmart! GetCreative! GetVisible! GetBetter!

GetUp talent program nudi uslugu profesionalne selekcije kadrova sa fokusom na emocionalnoj inteligenciji, kreativnom razmišljanju i komunikacijskim veštinama kandidata.

Emocionalna inteligencija, kreativan način razmišljanja i veštine komunikacije su u osnovi svih profesionalnih veština.

GETUP BAZA TALENATA

Klijenti koji su prošli GetUp talent program, ukoliko žele, mogu biti deo GetUp baze podataka koje je dostupna različitim organizacijama prilikom profesionalne selekcije kadrova u različitim oblastima.

Get Up with us and be the best version of yourself!

Cvijićeva 90, Palilula

office@getup.rs

+381 61 288 16 47

+381 11 27 54 282

Kontaktirajte nas